Администрација
Р.б Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Ђукић Александра секретар школе Дипломирани правник VII
2. Јоковић Јована административно-финансијски радник Дипломирани економиста VII
3. Кораћ Марина руководилац рачуновод-ства Мастер економиста VII
4. Буљугић Зорица административно-финансијски радник Економски техничар IV