Администрација
Р.б Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Ђукић Александра секретар школе Дипломирани правник VII
2. Кораћ Марина руководилац рачуноводства Мастер економиста VII
3. Буљугић Зорица административно-финансијски радник Економски техничар IV
4. Јоковић Јована административно-финансијски радник Дипломирани економиста VII