page-header

О школи

Основна школа „Петар Лековић“

Основна школа “Петар Лековић“ основана је 15.9.1960.године. Интеграцијом са ОШ “Димитрије Туцовић“ из Јежевице 1991. године, постаје највећа школа Златиборског округа. Територијално покрива велико подручје, од Ариља (Милићево Село) до Ваљева (Тометино Поље) у правцу север-југ у дужини од 60 километара. У склопу школе је и девет издвојених одељења: две осморазредне школе у Јежевици и Душковцима и четвороразредне у Узићима, Висибаби, Здравчићима, Засељу, Глумчу, Милићевом Селу и Тометином Пољу. Наставу реализује преко 100 наставника за више од 1000 ученика, распоређених у више од 60 одељења у редовној настави и два одељења основног образовања и васпитања деце са сметњама у развоју. Матична школа има две школске зграде: “стару“ у којој се изводи настава за ученике од првог до четвртог разреда и “нову“ за ученике од петог до осмог разреда.

У школи раде: Литерарно-новинарска, Рецитаторско-драмска, Луткарска, Библиотекарска, Биолошко-еколошка, Ликовна, Шаховска, Саобраћајна, Планинарска, Хемијска, Историјска, Географска; Одбојкашка, Кошаркашка, Рукометна, Фудбалска секција и Ритмичка гимнастика. Свој литерарни дар ученици испољавају кроз креирање шолског блога „Петрово перо“. Школска библиотека броји преко 10 000 књига, а наши ученици је радо посећују. Реализују се следећи пројекти: Основи безбедности деце, Другаријада, Еразмус+,  Темпус, Промоција хуманих вредности, Еко школа и eTwinning.

Школско двориште матичне школе има велике просторне могућности и некада је важило за најлепше школско двориште Југославије. Прикључили смо се међународном пројекту „Еко-школа“ и стекли признање „зелена застава“. У циљу подизања еколошке свести у школском дворишту се могу наћи: метеоролошка станица, еко-парк, корито за компост, ружичњак, спортски терени, борова шума (станиште сове ушаре), уредно одржавани травњаци са украсним жбуњем, високим стаблима јеле, јапанске трешње, јаблана, брезе, платана… Школа је никла на месту некадашњег расадника, па зато настојимо да овој зеленој оази вратимо стари сјај. „Расадник“ је уједно и назив нашег школског листа.

МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења као и њихово оспособљавање за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи развој. Ученици се активно укључују у све хуманитарне, едукативне, рекреативне, еколошке и акције Црвеног крста, а такође остварују запажене резултате на многим такмичењима, смотрама и фестивалима. Подстичу се на развијање позитивних ставова и конструктивно решавање проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију, солидарност и развијање другарства.

ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Основна школа “Петар Лековић“ у Пожеги тежи да одржи углед и традицију и да уз квалитетно образовање пружи ученицима услове за развијање критичког мишљења, одговорности и самосталности, а наставницима могућност усавршавања и напредовања.

Издвојено одељење  Душковци

Одлуком министарства просвете Краљевине Србије 17.септембра 1896.године почела је са радом ОШ у Душковцима. Зграда школе се налазила на данашњем месту, која је до тада била судница Општине Душковачке. Први учитељ у Душковачкој ОШ био је Ранко АлексићТе 1896.године у први разред уписује се 50 ђака, наредне 1897.године ОШ похађа 76 ученика из Душковаца, Т.Поља, Љутица и Мршеља. Шездесетих година изграђен је објекат у коме се и данас изводи настава. Почетком седамдесетих година, први професор који је радио у овој школи, био је Живојин Рудић-Жићопрофесор географије.

Школа се пре звала Димитрије Туцовић. Ово име школа је носила све до 1. 9. 1992. године када је припојена Основној школи „Петар Лековић“ Пожега, чије име носи и данас.

Издвојено одељење Јежевица

Oснoвнa шкoлa у Jeжeвици je oснoвaнa 7.12.1896.гoдинe, кaдa je тaдaшњи министaр прoсвeтe, Љубoмир Кoвaчeвић пoтписao рeшeњe o пoчeтку рaдa шкoлe у oвoм сeлу. Зa првoг учитeљa je пoстaвљeн Срeтeн Лaзaрeвић, a шкoлa je пoчeлa звaничнo сa рaдoм шкoлскe 1896/97. гoдинe. Шкoлу je пoхaђaлo 70 учeникa oд I-IV рaзрeдa шкoлскe 1898/99. гoдинe. Услoви су кao и свудa били тeшки збoг чeгa je oвa шкoлa дo 1913. гoдинe прoмeнилa joш сeдaм учитeљa.

       Дaнaс oвa шкoлa прeдстaвљa издвojeнo oдeљeњe мaтичнe Oснoвнe шкoлe “Пeтaр Лeкoвић” из Пoжeгe. Шкoлa у Jeжeвици имa шест oдeљeњa учeникa. У нижим рaзрeдимa имajу двa кoмбинoвaнa oдeљeњa.