Стручни сарадници
Р.б Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Мирјана Анђелић психолог Дипломирани психолог  VII
2. Ана Јеличић педагог Дипломирани педагог VII
3. Снежана Лекић Остојић логопед Дипломирани логопедVII