Стручни сарадници
 

Р.б

Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Ана Јеличић педагог Дипломирани педагог VII
2. Мирјана Анђелић психолог Дипломирани психолог  VII
3. Снежана Лекић Остојић логопед Дипломирани логопедVII