Стручни сарадници
Р.б Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Мирјана Анђелић психолог Дипломирани психолог  VII
2. Ана Јеличић педагог Дипломирани педагог VII
3. Снежана Лекић Остојић логопед Дипломирани логопедVII
4.  Марковић Јелена логопед Дипломирани логопедVII